Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu www.pizzassimo.cz a www.pulmetrovapizza.cz provozovaném obchodní společnosti Pizzassimo s.r.o., IČO: 28649044, se sídlem Kubicova 785/7, 713 00 Ostrava – Heřmanice, dále jen „Pizzassimo“, dále jen „VOP“

I. Úvodní ustanovení
Tyto VOP upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na nákup zboží (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Pizzassimo s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a kupujícím (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím portálu www.pizzassimo.cz kupuje anebo hodlá zakoupit zboží nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem za účelem přímé spotřeby.
Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření není Pizzassimem archivována a není Zákazníkovi přístupná.
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

II. Uzavření Smlouvy
Ceny nabízeného zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.
V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce. Výše aktuální ceny za dodání zboží je uvedena na webové stránce v záložce Rozvoz pizzy.
Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a není garantována. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů vyřídit, bude objednávka odmítnuta a Zákazník o tomto informován telefonicky na tel. číslo, které uvede v Objednávce jako kontaktní.
Fotografie na internetovém portálu jsou pouze ilustrativní.
Možnost uzavření Smlouvy na zboží za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu je platná po dobu uvedenou v konkrétní nabídce za předpokladu naplnění podmínek v nabídce uvedených.
Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči prodávajícímu: je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem; veškeré údaje, které poskytuje při objednávce, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné; před zahájením užívání internetového portálu sedůkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi.
Pro uzavření smlouvy zvolí zákazník požadované množství zboží a adresu, na kterou mu bude zboží doručováno, a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“). Kupní cena zboží v Objednávce je minimálně 100,- Kč (včetně DPH), tj. bez poplatku za dopravu. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
Cena za dopravu zboží (tj.cena rozvozu) je uvedena v záložce „Pobočky a rozvoz pizzy“. Prodávající je oprávněn si v souladu s uvedenými rozvozovými zonami účtovat poplatek za rozvoz; o poplatek za rozvoz bude kupujícímu účtován ke konečné ceně objednávky při předání zboží.
Cena zboží a případné další náklady dle Smlouvy se platí při předání zboží, a to v hotovosti nebo bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu, je-li tento k dispozici. Cena je splatná při předání zboží. Prodávající bez zbytečného odkladu po úhradě ceny vydá kupujícímu doklad v souladu se zákonem.
Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká předáním zboží z Objednávky do rukou Zákazníka nebo jeho zástupce. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka.
Zákazník bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu, ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy si hradí Zákazník sám.
Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení internetovým portálem; její změna je možná pouze telefonicky, a to na tel. čísle konkrétní provozovny uvedeném na internetovém portále. Storno Objednávky je možné pouze telefonicky, a to na tel. čísle konkrétní provozovny uvedeném na internetovém portále, nejpozději před doručením zboží.

III. Odstoupení od Smlouvy
V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy prodávajícímupísemně. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Náklady spojené s vrácením zboží nese v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) Zákazník. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží doručí zpět.
V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží podléhající rychlé zkáze nebo u zboží, které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží.

IV. Odpovědnost za vady
Prodávající odpovídá Zákazníkovi za vady zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.
Zákazník je povinný předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat při předání zboží. Pokud zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu, vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej doručila.
Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 občanského zákoníku, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého zboží bylo koupeno. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

V. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou a provede objednávku přes internetový portál prodávajícího, spravuje a zpracovává Prodávající, který zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa doručení zboží, telefonní číslo, dále jen „Osobní údaje“, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.
Zákazník potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může odvolat písemným oznámením.
V případě, že by se Zákazník domníval, že zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu se zákonem, se Zákazník může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat.
Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Pizzassimo na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Pizzassimo na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

VI. Závěrečná ustanovení
Ustanovení odchylná od VOP můžou být zveřejněna na internetovém portálu www.pizzassimo.cz; taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP. Pizzassimo může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Pizzassimo informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu www.pizzassimo.cz.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty.
V případě sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.
Prodávající je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.
Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
Kontaktní údaje zákaznické podpory:
- zákaznická telefonická linka: + 420 604 32 86 30
- jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na info@pizzassimo.cz

Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 18.9.2017.